نامداری دنبال جانشین برای مجیدی بود/ پول «میلیچ» گم نشده بود