شهرخبر

صاحب مار پیتون که یک موش زنده را برای حیوان خانگی اش به قفس آن انداخته بود، ضمن ثبت تصاویری از بلعیده شدن موش، این صحنه را ناراحت کننده توصیف کرد.