شهرخبر

دستگاه قضایی باید مانند پدری مهربان برای مردم عمل کند

دستگاه قضایی باید مانند پدری مهربان برای مردم عمل کند

سید ابراهمی رئیسی گفت: دستگاه قضایی ملجا و پناهی است برای کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند.