لبخند خنک ویدا جوان در روز گرم تابستانی /عکس

ویدا جوان  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرد.

 

ویدا جوان