عکس از اسکلت مادری که می خواست جان فرزندش را در زلزله حفظ کند!

این تصویری از اسکلت زن است که در چهار هزار سال پیش کودکش را با دلهره در آغوش می گیرد تا آوار ناشی از زلزله جان فرزندش را نگیرد اما هر دو در آواری عمیق مدفون می شود.اسکلت زن در این تصویر مهرمادری را حتی در آن سال های کهن نشان می دهد.

به گزارش رکنا، مادر در چهار هزار سال پیش سعی داشت با در آغوش گرفتن فرزندش جان او را از آوار ناشی از زلزله حفظ کند.