انتشار ماتریس تفاهم نامه حمایت از فعالیت های سینمایی استان ها