زیباترین تصویر انتخابات 1400 +عکس

بانوی سالمندی که با قابی از حاج قاسم پای صندوق رای آمد.

پیرزن در انتخابات