شهرخبر

حضور اسقف اعظم و نماینده مسیحیان آشوری ایران پای صندوق رای

حضور اسقف اعظم و نماینده مسیحیان آشوری ایران پای صندوق رای

اسقف اعظم و نماینده مسیحیان آشوری ایران پای صندوق رای حضور یافت.