عکاسان خبری مجاز به ثبت لحظه رأی دادن حسن روحانی نشدند