شهرخبر

امیر خسرو عباسی با انتشار این عکس نوشت:

عزیز دل بابا دختر قشنگم

لبخند و خنده هایت

که کیلومتر ها ادامه پیدا می کند

قلب و روح من گرم می شود

تو خیلی سریع بزرگ می شوی

در حالی که من آرزو می کنم هر لحظه با تو بودن

تا ابد ادامه داشته باشد