شهرزاد کمال زاده در دومین شهر تاریخی جهان /عکس

شهرزاد کمال زاده  تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

شهرزاد کمال زاده