70 درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری نامزد مطلوب را پیدا کرده اند