زمان پایان تبلیغات کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام شد