اتحاد مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری + فیلم