نامزد اصلح جامعه مدرسین برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد