شهرخبر

عکس/ گردهمایی بزرگ حامیان رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی با سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر روز یکشنبه 1400/03/23 در پیاده راه اسفریس اردبیل برگزار شد.

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگترین گردهمایی حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگترین گردهمایی حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگترین گردهمایی حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگترین گردهمایی حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگترین گردهمایی حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگترین گردهمایی حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

سخنرانی دکتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگترین گردهمایی حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل

گردهمایی بزرگ حامیان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل