به گزارش برنا، حساب تویتری سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن خاطرنشان کرد، «حسن ایرلو» سفیر ایران در یمن روز شنبه از دانشگاه صنعا بازدید و مورد استقبال دکتر «القاسم عباس» رئیس این دانشگاه و شماری از دانشگاهیان قرار گرفت.

سفیر جمهوری اسلامی ایران سپس از چند دانشکده دانشگاه صنعا از جمله دانشکده های پزشکی، مهندسی و زبان بازدید کرد و رئیس دانشگاه صنعا در جریان این بازدید درباره دانشگاه، دانشکده ها و بخش های آن توضیحاتی ارایه داد.

برپایه این گزارش، دوطرف در جریان این بازدید بر اهمیت همکاری و تبادل دانش بین دانشگاه صنعا و دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران و همچنین توسعه شیوه های درسی و مواد آموزشی و انتقال تجربیات پزشکی و مهندسی ایران به صنعا تاکید کردند.

دو طرف همچنین به موضوع اعطای بورسیه های تحصیلی و سایر مسائل مرتبط با آن پرداختند و در پایان بازدید، سفیر جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از اساتید دانشگاه صنعا درباره آموزش عالی و پیشرفت و توسعه چشمگیر علمی در ایران و دانشگاههای آن در زمینه های مختلف به گفت وگو نشست.