شهرخبر

شهرزاد کمال زاده با انتشار این عکسها نوشت:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم

و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم