شهرخبر

شهرزاد کمال زاده در توضیح این عکس نوشت:

‏خیلی مشکل است آدم تمام وقت مراقب خودش باشد تا آنچه احساس میکند را نگوید