تصویر متفاوت از سیدحسن خمینی در کنار یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری

تصویر متفاوت از سیدحسن خمینی در کنار یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری