شهرخبر

ناوشکن تمام ایرانی سهند در اقیانوس اطلس

ناوشکن تمام ایرانی سهند در اقیانوس اطلس

فیلم اولین حضور ناوشکن تمام ایرانی سهند در اقیانوس اطلس را مشاهده میکنید.