ژست خاص شهرزاد کمال زاده /عکس

  شهرزاد کمال زاده در توضیح این عکس نوشت:

‌خیلی مشکل است آدم تمام وقت مراقب خودش باشد تا آنچه احساس میکند را نگوید

شهرزاد کمال زاده