شهرخبر
بررسی ۳۸تخلف در کمیته تخلفات دفاتر پیشخوان دولت | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در اولین جلسه کمیته بررسی تخلفات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی در سال جاری ۳۸ مورد از تخلفات دفاتر احصاء و مورد رسیدگی قرار گرفت.

جعفر مطلب زاده، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، گفت: دراین جلسه به 38 مورد از تخلفات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی رسیدگی شد که 20 مورد تذکر کتبی، 10 مورد تذکر کتبی و نمره منفی و 8 مورد با توجه به توضیحات ارائه شده و رفع تخلف بدون نیاز به اعمال مقررات در نظر گرفته شد.