تصاویر | تمرین تیم ملی در منامه پیش از بازی با بحرین