درخواست انجمن عکاسان مطبوعاتی برای دستگیری عاملان زورگیر ی عکاس