جسد دست و پا بسته روشنک در گونی کنار اتوبان آزادگان پیداشد / او متاهل بود