امضای تفاهم نامه برادر خواندگی جشنواره فیلم حضرت صالح (ع) با جشنواره نهج عراق