تفاهم نامه امنیتی خوبی میان ایران و تاجیکستان منعقده شده است