شهرخبر

شهرزاد کمال زاده در پستش نوشت:

هرگز در زندگی اﯾن دو را ﺍبرﺍز نکنید:
ﺍول آنچه نیستید
دوم همه آنچه هستید…