کل‌کل کریم باقری و کنعانی‌زادگان در تمرین تیم ملی / فیلم