خورشیدی: انصاری‌فرد، آزمون و جهانبخش از فردا در تمرین تیم ملی شرکت می‌کنند