لحظه انفجار وانت پر از هندوانه در چمخاله لنگرود / فیلم و عکس