توضیحات رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز به بیرون کردن شاعر خورستانی از بیمارستان