وریا غفوری تحت نظر کادرپزشکی ؛ مدت دوری کاپیتان استقلال از میادین