شهرخبر

۱۴ رئیس جمهور آمریکا سابقه نظامی گری حرفه ای دارند

به گزارش مشرق، حسن عابدینی در توئیتی نوشت: جان کری از حزب دمکرات و مک کین از حزب جمهوریخواه که در سالهای۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ نامزد ریاست جمهوری بودند در ویتنام جنگیده اند.

۱۴ رئیس جمهور آمریکا هم البته سابقه نظامی گری حرفه ای دارند.

معتقدان تقابل میز و میدان که شاقولشان آمریکاست، آیا این دوره ها را حکومت نظامی تلقی می کنند؟

۱۴ رئیس جمهور آمریکا سابقه نظامی گری حرفه ای دارند