۱۶ پروژه اقتصاد مقاومتی طی سال جاری در گلستان اجرا می شود