شهرخبر

اقتصاد مقاومتی در آمریکا

اقتصاد مقاومتی در آمریکا

بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا که در روزگاری اجازه نداشتند چیزی بیشتر از میخ نعل است تولید کنند، حکایت از آن دارد که پیشرفت های اقتصادی این کشور به دلیل به کارگیری اقتصاد مقاومتی است.