تزریق واکسن کرونا به همسر معاون علوم پزشکی گلستان / او برکنار شد