شهرخبر

ویدئو | دیگر نه نویسنده جاودانه داریم و نه کتاب جاودانه | فضای مجازی، رقیب بزرگ کتاب | گفتگو با مشهورترین پاورقی نویس مطبوعات ایران

رجب علی اعتمادی یا "ر.اعتمادی"، نویسنده نام آشنای چند نسل اخیر مردم ایران به همشهری می‌گوید: در چند دهه اخیر تحولات و دگرگونی های بزرگی در جوامع بشری اتفاق افتاده که نویسندگی و کتاب و رمان هم از این تغییرات بی نصیب نمانده است. ما دیگر نه نویسنده جاودانه داریم و نه کتاب جاودانه. اخیرا رمان جدیدی نخوانده ام. برای اینکه رمان خوبی وجود ندارد

گفتگو ر اعتمادی با مشهورترین پاورقی نویس مطبوعات ایران