جزییات درخواست ابطال مصوبه ۵۰ درصد هیئت وزیران از حیث عدم شمولیت بر دانشگاه‌های علوم پزشکی