شهرخبر

مهدی پاکدل در پستش نوشت:

هنرمند چهره پرداز آقای جیانتو دروسی، طراح گریم فیلم حضرت محمد در سن هفتاد و نه سالگی از بین ما رفت.

هنرمندی حرفه ای، با تجربه و مهربان بود.

در روزهای فیلم برداری چنان عاشقانه با حرفه اش برخورد می کرد که باعث شگفتی همه ی ما و همکارانش می شد. فقط اشاره کنم که ایشان در سن هفتاد سالگی حدود نُه ساعت بی وقفه برای اجرای گریم سالخوردگی ابوطالب، روی پا می ایستاد و مانند یک مینیاتوریست، با ظرافتِ تمام کار را پیش می برد.

هیچ گاه حتی در اوج فشار و سختی کار خنده از روی صورتش حذف نمی شد. انرژی مثبت و خوش اخلاقی اش، سَوای توانمندی حرفه ای اش از یاد هیچ کدام از ما نخواهد رفت.

خدایش او را بیامرزد