نامه مهم وزیر بهداشت به روسای دانشگاه های علوم پزشکی