تنها شهرستان زرد کرونایی استان اصفهان تا 18 فروردین 1400