استفاده از پیوند‌های کهن ایران و قرقیزستان در جهت گسترش روابط اقتصادی