درخواست فوری وزارت بهداشت از دانشگاه های علوم پزشکی