نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس مجلس و وزیر بهداشت