درخواست خانواده آزاده نامداری از مردم؛ به مراسم تشییع نیایید