رکورد شکنی مصرف آب مردم تهران در لحظه تحویل سال ۱۴۰۰