مصوبه اعلام عمومی ساختمان های نا ایمن به کجا کشید؟ | شلیک توپ لحظه تحویل سال به برج آزادی آسیب زد | چالش عدم اجرای مصوبه شورای شهر توسط شهردار تهران