7 کشته در مجموعه شهرهای زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان/ آمار سه شنبه سوم فروردین ۱۴۰۰